polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych/Polityka prywatności


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chciałabym
poinformować, iż Paula Krajewska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poli-Grafia.com Paula Krajewska z siedzibą w Łoś [kod: 05-504 ] przy ul. Puszczyka 7, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; e-mail: paula@poli-grafia.com (dalej: „PoliGrafia.com”) jest administratorem danych osobowych osób, które:

  • zawierają (także które zawarły przed dniem 25 maja 2018 roku) z PoliGrafia.com umowy o sesje fotograficzne lub podjęły czynności zmierzające do zawarcia takich umów i/lub dziecka/dzieci tych osób, biorącego/ych udział w sesjach fotograficznych realizowanych na podstawie w/w umów.

Państwa dane osobowe i/lub dane osobowe Państwa dziecka/dzieci przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ów, a podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO (tj. zawarcie i wykonanie umowy).


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. zawarcia i wykonania umowy. Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka/dzieci będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

  • wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PoliGrafia.com w celu:
  • otrzymywania informacji handlowych od Poli-grafia.com, lub
  • wykorzystania – w formie portfolio Poli-grafia.com – wizerunku Państwa lub Państwa dziecka/dzieci poprzez upowszechnianie zdjęć – w formie portfolio Poli-grafia.com – dla celów promocyjnych przez Poligrafia.com.

Ponadto Poli-Grafia.com jest administratorem danych osobowych w postaci wizerunku tych z Państwa, którzy wzięli udział w sesjach zdjęciowych zorganizowanych przez inne osoby fizycznych/inne podmioty, które zawarły z Poli-Grafia.com umowę na wykonanie sesji zdjęciowej, jeżeli w tym celu
udzielili Państwo zgody na takie przetwarzanie.


Dane osobowe przetwarzane są w celu na jaki została udzielona zgoda, a podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. udzielona zgoda). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub do czasu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. W każdym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny lub adres e-mail Poli-grafia wskazany powyżej.

  • Poli-Grafia.com przetwarza dane osobowe osób niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Poli-Grafia.com, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Poli-Grafia.com, marketingu bezpośredniego produktów lub usług PoliGrafia.com, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO (tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Poli-Grafia.com jest rozpatrywanie ewentualnych roszczeń, nawiązanie lub zachowanie relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Poli-Grafia.com, marketing bezpośredni produktów lub usług Poli-Grafia.com. Odnośnie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Poli-Grafia.com, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nawiązania lub zachowania relacji biznesowych
pomiędzy Państwem a Poli-Grafia.com mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego
produktów lub usług Poli-Grafia.com prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Państwu w dowolnym momencie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dorealizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej, tj. do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują odpowiednie prawnie uzasadnione podstawy dalszego
przetwarzania.


Pozostałe informacje

Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące na rzecz Poli-Grafia.com usługi: druku fotograficznego (fotolaby), introligatorskie, internetowe (galerie zdjęć, narzędzia wspomagające obsługę zleceń fotograficznych), księgowe, a także operatorzy pocztowi i kurierzy. Dane osobowe mogą także zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w chmurze ShootProof.com i w tym zakresie będą przekazane do państwa trzeciego (USA), z uwagi na lokalizację serwerów.
Osoba której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania od Poli-Grafia.com dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka/dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych
lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z PoliGrafia.com za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: paula@poligrafia.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: ul. Puszczyka 7, 05-504 Łoś.